LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Nad rámec predloženého návrhu
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Ustanovenie § 1 ods. 12 písm. w) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadame predkladateľa upraviť v nasledovnom znení:
„w) letecká preprava osôb v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb“ 

Odôvodnenie: obstarávanie leteniek má svoje osobitné špecifiká a najväčší problém vyskytujúci sa v praxi je nemožnosť garancie cien leteniek, ktoré uchádzači uvedú v ponukách v porovnaní s cenami leteniek, za ktoré sa predmetné služby reálne obstarajú v čase uskutočnenia zahraničnej pracovnej cesty. Verejné obstarávanie, v rámci ktorého bol určený úspešný uchádzač na základe kritéria "najnižšia cena" tak často stráca svoje opodstatnenie. Z uvedeného dôvodu je vhodné zaradiť tento typ služby medzi výnimky, na ktoré sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje, pričom doterajšie obmedzenie, ktoré umožnilo uplatniť predmetnú výnimku iba v prípade služieb poskytovaných priamo leteckým prepravcom, sa v praxi ukázalo ako nedostatočné a v obmedzenej miere aplikovateľné.