LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 43. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 167 ods. 7 žiadame predkladateľa upraviť nasledovne:
"(7) Úrad alebo verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže požiadať Protimonopolný úrad Slovenskej republiky o súčinnosť tak, aby úrad mohol zohľadniť aj vyjadrenie ústredného orgánu štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike73). Akýkoľvek úkon alebo rozhodnutie verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo úradu, ktoré sa týka dôvodu na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g), nezaväzuje a neobmedzuje Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v konaní a rozhodovaní podľa osobitného predpisu73a).".  

Odôvodnenie: nakoľko novela zákona o verejnom obstarávaní zavádza obligatórny dôvod vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania (§ 40 ods. 6 písm. g) – dôvodné podozrenie, že uchádzač v danom verejnom obstarávaní uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž), pričom sankciu vylúčenia budú uplatňovať verejní obstarávatelia a obstarávatelia. Z uvedeného dôvodu nielen Úrad pre verejné obstarávanie (ktorý bude rozhodovať konania o námietkach proti prípadnému vylúčeniu z tohto dôvodu), ale aj verejní obstarávatelia a obstarávatelia musia mať možnosť požiadať Protimonopolný úrad SR o súčinnosť v podobe konzultácie, aby vedeli s dostatočnou odbornou starostlivosťou vyhodnotiť podozrenie na možnú dohodu obmedzujúcu súťaž.