LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 34. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa doplniť a upraviť druhú vetu ustanovenia § 117 ods. 6 nasledovne:
"To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami a zákazky s nízkymi hodnotami, ktorých zmluvy boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.".

Odôvodnenie: žiadame obmedziť pravidlá na zasielanie súhrnných správ o zákazkách s nízkymi hodnotami iba na tie zákazky, ktorých výsledkom neboli zmluvy, zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "CRZ"). V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ, t. j. aktuálna pripomienka vychádza zo súčasného znenia zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje súhrnné správy vo vzťahu k zákazkách v režime "výnimiek". Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ.