LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame upraviť niektoré legislatívno-technické nedostatky, napríklad úvodnú vetu novelizačného bodu 1 upraviť takto: "V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:" (táto pripomienka platí obdobne pre body 7, 10, 42 a 55), v novelizačnom bode 1 v písm. q) druhom a treťom bode doplniť na konci čiarku, v novelizačnom bode 4 vypustiť za slovom "písmeno" bodku, na konci novelizačného bodu 5 a 11 doplniť bodku, v novelizačnom bode 7 doplniť na konci písmena d) bodku, v poznámkach pod čiarou k odkazom 39b a 39c uviesť skrátenú citáciu zákona č. 136/2001 Z. z., v novelizačnom bode 10 nahradiť slová "§ 170 ods. 8 písm. a), bod 1" slovami "§ 170 ods. 8 písm. a) prvého bodu, v novelizačnom bode 12 vypustiť slová "medzi" a "a slová "a tiež povinnosti"", novelizačný bod 14 upraviť takto: "V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).", v novelizačnom bode 19 vo štvrtom riadku nahradiť čiarku za slovom "nápravy" bodkočiarkou, v novelizačnom bode 39 v poslednom riadku vložiť za slová "v elektronickom prostriedku" čiarku, v novelizačnom bode 43 presunúť odkaz 73a za bodku a v poznámke pod čiarou k odkazu 73a uviesť skrátenú citáciu zákona č. 136/2001 Z. z., v novelizačnom bode 55 vložiť na konci bodku, v novelizačnom bode 63 vložiť na konci (za slovom "skutočnosti") bodku, v novelizačnom bode 67 nahradiť čiarku za znením písmena e) bodkou, na konci novelizačného bodu 71 a 72 doplniť úvodzovky a bodku.

Odôvodnenie: Legislatívne pravidlá vlády SR.