LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 33. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 117 ods. 5 žiadame predkladateľa upraviť nasledovne:

"(5) Verejný obstarávateľ môže skúmať, či uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž a v prípade dôvodného podozrenia vylúči uchádzača, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g).".

Odôvodnenie: pôvodne navrhovaná textácia sa nejaví ako vhodná, nakoľko dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) existuje, avšak verejný obstarávateľ napriek uvedenému nemusí uplatniť sankciu vylúčenia. Vhodnejšou sa javí textácia, podľa ktorej bude v prípade zákaziek s nízkou hodnotou na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či bude osobitne skúmať rizikové indikátory znamenajúce možné porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže a v prípade dôvodného podozrenia a rozhodnutia, že ich skúmať bude, by mala nastúpiť sankcia vylúčenia podľa § 40 ods. 6 písm. g).