LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 27. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa vypustiť ustanovenie § 111 ods. 2.

Odôvodnenie: žiadame vypustiť pravidlo, podľa ktorého by verejný obstarávateľ bol povinný za obdobie kalendárneho polroka zasielať na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") súhrnnú správu o zákazkách s využitím elektronického trhoviska. Predmetné informácie má ÚVO k dispozícii na webovom sídle www.eks.sk, pričom zmluvy uzavreté s využitím elektronického trhoviska sú automaticky zverejňované aj v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len "CRZ"). ÚVO tak má priestor získať požadované údaje pre štatistické účely z webového sídla EKS alebo CRZ. V tomto kontexte pripomíname, že podľa aktuálne platného zákona o verejnom obstarávaní (§ 10 ods. 10) sa povinnosť zasielať súhrnné správy netýka zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní (tzv. výnimky podľa § 1 ods. 1 až 14), ktoré boli zverejnené v CRZ. Cieľom pripomienky je znížiť zbytočnú administratívnu záťaž kladenú na verejných obstarávateľov. Rozumieme snahe docieliť informovanosť o zákazkách tohto typu, avšak informačná povinnosť voči laickej aj odbornej verejnosti je zabezpečená tým, že predmetné zmluvy, uzavreté ako výsledok tohto postupu sú zverejňované v CRZ a zároveň v EKS.