LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 20. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa vypustiť text v znení: "... a informácie o povinnosti s podaním námietok zložiť kauciu podľa § 172.".
Odôvodnenie: žiadame nerozširovať obsahové náležitosti oznámenia o vylúčení. Ani v prípade informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk nie je obligatórnou náležitosťou tohto oznámenia informácia o povinnosti s podaním námietok zložiť na účet Úradu pre verejné obstarávanie kauciu. Máme za to, že nakoľko uvedená povinnosť (zložiť na účet Úradu pre verejné obstarávanie kauciu) vyplýva zo zákona o verejnom obstarávaní, uchádzači a záujemcovia sú s touto povinnosťou dostatočne oboznámení.