LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 11. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ustanovenie § 20 ods. 19 žiadame predkladateľa upraviť nasledovne:
"(19) Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, je povinný sprístupniť na žiadosť orgánu podľa § 24 ods. 5 a riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu1),  spôsobom, v lehote a v rozsahu uvedeným v žiadosti, informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú.".
1) § 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odôvodnenie: riadiace orgány vykonávajú kontrolu každej zákazky, čo aj z časti financovanej z fondov Európskej únie a nakoľko všetky nadlimitné a podlimitné zákazky verejného obstarávania musia byť po 18.10.2018 zadávané s použitím elektronického systému verejného obstarávania (elektronického prostriedku), považujeme za dôležité, aby aj tieto kontrolné orgány mali zabezpečený prístup ku kompletnej dokumentácii uchovávanej prostredníctvom elektronického prostriedku pre tie prípady, že by prístup riadiacemu orgánu nezabezpečil (z rôznych dôvodov) prijímateľ príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov - EŠIF.