LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: čl. I, 7. bod
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V ustanovení § 19 ods. 1 písm. d) žiadame vypustiť text v nasledovnom znení: " ... pričom táto pokuta nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní39c).".

Odôvodnenie: považujeme za dôležité zachovať právo verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na odstúpenie od zmluvy, ktoré by vyplývalo priamo zo zákona o verejnom obstarávaní v prípade vydania rozhodnutí o porušení zákazu dohody obmedzujúcej súťaž bez ohľadu na skutočnosť, či bola pokuta danému hospodárskemu subjektu znížená na základe programu o zhovievavosti alebo na základe konania o urovnaní. Bez ohľadu na tieto skutočnosti ide stále o hospodársky subjekt, ktorý závažným spôsobom porušil pravidlá na ochranu hospodárskej súťaže, na základe čoho by verejný obstarávateľ mal disponovať právom na odstúpenie od zmluvy.