LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Predkladateľ materiálu deklaruje v súvislosti so zmenou právnej úpravy vytvorenie novej služby s názvom „Zápis do zoznamu elektronických prostriedkov“ a súčasne vytvorenie nového informačného systému verejnej správy s názvom "Zoznam elektronických prostriedkov", pričom v analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti  neuvádza kód služby ani kód systému. 
Navrhujeme predkladateľovi doplniť kód služby a kód systému.
Odôvodnenie:
v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgán riadenia povinný prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných technológiách verejnej správy, ktorých je správcov, a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy, ako aj o elektronických službách verejnej správy, ktoré plánuje poskytovať.