LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. Obyčajná pripomienka
V § 10 ods. 10 v poslednej vete doplniť na jej konci text „alebo objednávky zverejnené v súlade s osobitným predpisom“ a odkaz na § 5b ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Odôvodnenie: 
Zákon v niektorých prípadoch umožňuje postupovať pri dodávke tovarov, služieb formou predloženia objednávky, ktorá má charakter zmluvy (zmluvu nie je potrebné uzatvárať), pričom podľa § 5b ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. V tejto súvislosti by bolo zjednodušením, podobne ako pri zmluvách zverejňovaných v Centrálnom registri zmlúv, aby ani vyššie uvedeným postupom zverejnené objednávky nemuseli byť zahrnuté v súhrnnej správe.