LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa upraviť § 124 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení:

"(1) Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu1).".
  1) Zoznam členov poroty pri obstarávaní informačno-komunikačných technológií vedie Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zmysle § 4 zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odôvodnenie:
v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  zabezpečuje úlohy národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu. Z toho dôvodu navrhujeme aby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu viedol zoznam odborníkov, pri obstarávaní informačno- komunikačných technológiách ako vecný garant v zmysle vyššie uvedeného zákona.