LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa upraviť § 119 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení:

"(1)Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva, informačno-komunikačných technológií a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.".
Odôvodnenie:
táto zmena poskytuje rozšírenie použitia súťaže návrhov ako jednej z foriem verejného obstarávania aj na obstaranie informačno- komunikačných technológií. Použitie tejto formy verejného obstarávania sa spomína aj v schválenej Koncepcií nákupu IT vo verejnej správe. Doplnenie do už existujúceho ustanovenia poskytne pre vyhlasovateľa väčší okruh možností ako informačno- komunikačné technológie obstarať a tým mu poskytne aj možnosť použiť čo najlepší postup pre dosiahnutie vytýčeného cieľa.