LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa upraviť ustanovenie § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nasledovnom znení: „verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov“
Odôvodnenie:
takáto zmena rozširuje právomoc verejného obstarávateľa byť centrálnou obstarávacou organizáciou aj v mene obstarávateľa. Súčasná právna úprava takýto postup nepredpokladá, čo nie je v úplnom súlade s myšlienkou centrálneho obstarávania ako takého, ktorého účelom je zníženie nákladov a transakčných poplatkov na dodávku tovarov a služieb vo verejnej správe. Odôvodňujeme okrem iného uvedenú zmenu aj logikou znenia ustanovenia § 7 v kombinácii s § 9 zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu že pri inštitúte „obstarávateľa“ zo samotnej definície vyplýva, že verejný obstarávateľ disponuje majetkovými právami v entite obstarávateľa. Z vyššie uvedeného dôvodu nemožnosť centrálneho obstarávateľa obstarávať aj pre tieto entity je z nášho pohľadu nelogickým a neúčelným výkladom zákona o verejnom obstarávaní.