LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 19
Dátum vytvorenia: 15.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame znenie novelizačného bodu preformulovať nasledovne: "V § 40 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Záujemca alebo uchádzač podľa prvej vety komplexne objasní dotknuté skutočnosti a okolnosti aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.".".