LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: doložke vplyvov
Dátum vytvorenia: 12.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V doložke vplyvov žiadame predkladateľa vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu a v analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti žiadame do bodu 6.1. a 6.2. doplniť kód služby a kód informačného systému.
Odôvodnenie:
V prípade, že materiál vykazuje akýkoľvek vplyv, je nutné túto skutočnosť uviesť aj v doložke vplyvov a vypracovať kompletnú analýzu vplyvov. Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú správcovia informačných technológií verejnej správy povinní bezodkladne sprístupňovať informácie o poskytovaných elektronických službách verejnej správy prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy (ďalej len „MetaIS“). Do tohto systému sa zapisujú nielen reálne poskytované ale aj plánované služby.