LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec predkladanej novely zákona č. 343.2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony uplatňujeme nasledovnú zásadnú pripomienku.
Dátum vytvorenia: 11.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame do návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony doplniť nový novelizačný bod č. 1, ktorý znie: „1. V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom aj), ktoré znie: „aj) civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je spracovanie návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie alebo spracovanie návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie podľa osobitného predpisu.11a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie: „11a) Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.“.“. Odôvodnenie: Slovenské technické normy a technické normalizačné informácie (ďalej spolu ako „STN“) zohľadňujú a odrážajú vedecko-technický pokrok (sú pravidelne revidované/aktualizované), obsahujú najnovšie poznatky vedy a techniky daného obdobia, zohľadňujú aplikačnú prax, konkretizujú postupy výroby, postupy skúšania výrobkov a iné technologické postupy, preto musia byť tvorené vedecko-technickými pracovníkmi a odborníkmi z praxe, ktorí sa danej oblasti dlhodobo venujú a pre potreby normalizácie sú združení v  technických komisiách. Títo odborníci sú k dispozícii používateľom STN, aj po vydaní STN na prípadné vysvetlenia a vyjasnenia textu STN, pri revízii/aktualizácii príslušnej STN, dokonca aj po jej zrušení. Spracovanie návrhu STN je špecifická, vysoko odborná činnosť, ktorú ÚNMS SR ako národný normalizačný orgán (ďalej len „NNO“) zabezpečuje podľa zákona 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii prostredníctvom spracovateľa, ktorý je na základe zmluvy s ÚNMS SR zodpovedný za spracovanie jej návrhu. Zároveň táto činnosť  úzko súvisí s činnosťami európskych a medzinárodných normalizačných orgánov, na ktorých sa ÚNMS SR podieľa ako NNO, ako aj s povinnosťou pri európskych technických normách priebežne do stanoveného termínu ich prevziať a prijať ako STN, čo je elementárna podmienka harmonizácie technických noriem členských štátov EÚ a EZVO. Pri plánovaní spracúvania konkrétneho okruhu STN, ÚNMS SR ako NNO vychádza z tejto povinnosti, a zároveň z potrieb národného hospodárstva a širokej technickej verejnosti, a preto nevie vopred predpokladať, ktorých oblastí sa bude spracovanie STN týkať, a teda aký okruh odborníkov bude potrebné osloviť. Výber spracovateľa závisí od toho, akej odbornej oblasti sa STN určená na spracovanie týka. Požiadavky na odbornosť spracovateľa návrhu STN vyplývajú z náročnosti danej oblasti, pričom môže ísť o predmet STN týkajúci sa všeobecných technických záležitostí až po vysoko špecializované oblasti. Pri výbere spracovateľa návrhu STN nie je možné určiť cenovo najvýhodnejšiu ponuku ako jednoznačné kritérium, resp. vybrať dodávateľa – spracovateľa STN len na základe písomných dokladov a potvrdení. V danom prípade ide o výber dodávateľa – spracovateľa návrhu STN, u ktorého je nutné poznať hlavne jeho odbornosť v danej oblasti, v ktorej je spracovanie návrhu STN potrebné a  jeho jazykovú znalosť, a to najmä terminologickú zdatnosť v danej odbornej oblasti. Splnenie a zistenie úrovne týchto predpokladov u potenciálneho spracovateľa STN je možné na základe preukázania jeho odbornej spôsobilosti, napr. aj osobným rozhovorom, na základe poznania jeho prednáškovej činnosti, publikačnej činnosti a podobne. Spravidla sú títo odborníci združení v národných technických komisiách a pracovných skupinách, pretože sú zainteresovaní na tvorbe STN komplexne. Pri spracovaní návrhu STN je veľkou výhodou, ak sa daný odborník – spracovateľ návrhu STN, zúčastňuje na spracovaní návrhu príslušnej normy už na európskej alebo medzinárodnej úrovni, z čoho vyplýva aj jeho následná odborná a terminologická znalosť, a preto je nevyhnutné uvedeného spracovateľa uprednostniť pred ostatnými potenciálnymi spracovateľmi návrhu STN. STN sa vypracúvajú pre niekoľko základných technických odborov (stavebníctvo, chémia a životné prostredie, strojárstvo, elektrotechnika), prierezové oblasti (kvalita, informácie a dokumentácia, štatistika) a pre oblasť služieb, ktoré sa podrobnejšie delia na podskupiny a svojím charakterom môžu byť značne odlišné. Pracovné skupiny, ktoré sa venujú tvorbe STN  si vyžadujú pri svojej  práci vysoko erudovaných špecialistov. V praxi často nastáva situácia, že pri spracúvaní  návrhu STN sa nájde v danom odbore, resp. danej problematike, len jeden potenciálny spracovateľ. Pri ÚNMS SR pracujú národné technické komisie, ktoré sú poradnými orgánmi  NNO a sústreďujú zástupcov, odborníkov, spracovateľov zo všetkých zainteresovaných subjektov od orgánov štátnej správy, cez priemysel, podnikateľskú sféru, malé a stredné podnikanie, výskumné ústavy, autorizované osoby, výskum, vysoké školy a pod., pracujú na základe pracovných programov technických komisií, subkomisií a pracovných skupín. Z uvedeného vyplýva, že výber spracovateľa STN je v prvom rade potrebné podmieniť požiadavkami na jeho odbornú erudovanosť a jeho znalosti v danom špecifickom odbore, pre ktorý sa návrh STN spracúva. Výber  spracovateľa je takisto podmienený aj jeho profesnou zainteresovanosťou v technickej normalizácii ako aj jeho zainteresovanosťou ako používateľa STN. Zároveň zásadnou podmienkou pri vypracúvaní návrhov STN je úzka väzba a spolupráca spracovateľa návrhu STN s príslušnou technickou komisiou alebo pracovnou skupinou.