LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Peter, Peter
Pripomienka k: Čl. I
Dátum vytvorenia: 01.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Do čl. I sa navrhuje sa vložiť nasledujúce novelizačné body, ktorými sa mení zákon č. 343/2015 Z. z.:

1. V § 186 ods. 1 sa slová "Všeobecný predpis o správnom konaní 75)" nahrádzajú slovami "Správny poriadok".

2. V § 186 ods. 2 sa slová "všeobecný predpis o správnom konaní,75)" nahrádzajú slovami "správny poriadok," a slová "všeobecného predpisu o správnom konaní" sa nahrádzajú slovami "správneho poriadku".

Odôvodnenie: Pri príležitosti novelizácie tohto zákona sa navrhuje do návrhu novely zapracovať aj túto legislatívno-technickú pripomienku, ktorá (explicitne) vyplýva z bodov 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ako aj potreby spresnenia a zosúladenia legislatívnej techniky v tomto zákone s novou zaužívanou praxou v ostatných právnych predpisoch. Na správny poriadok by sa v ostatných predpisoch (zákonoch) nemalo odkazovať nepresným a neurčitým pojmom "všeobecný predpis o správnom konaní", obzvlášť, ak zákon stanovuje, ktoré ustanovenia (paragrafy) správneho poriadku sa (ne)použijú.