LP/2019/520 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Autor: Dostál, Ondrej
Pripomienka k: Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu podávania námietok vo verejnom obstarávaní
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Okrem iných zmien ÚVO navrhuje obmedzenia v oblasti predkladania námietok v procese verejného obstarávania a tým zhoršenie kontroly jeho korektného priebehu: 1. ÚVO navrhuje zaviesť pojem „zjavne nedôvodné námietky“ a tieto nielenže neposudzovať, ale dokonca postihovať ich predkladateľov pokutou do výšky 100 000 EUR. ÚVO sa v dôvodovej správe k novele snaží navodiť dojem, že uchádzači brániaci svoje právom chránené záujmy vo verejnom obstarávaní sú zvyčajne podvodníci, ktorí len zdržujú verejné obstarávanie, alebo majú snahu len inak poškodiť verejného obstarávateľa. Definícia zjavne nedôvodnej námietky je navrhovaná ako veľmi vágna a bude ponechané na svojvôľu ÚVO, či bude takto námietka označená a navrhovateľ pokutovaný. Toto opatrenie bude mať značný negatívny dopad na ochranu a kontrolu čestnej hospodárskej súťaže, kde hospodárske subjekty zohrávajú nenahraditeľnú úlohu. Práve hospodárske subjekty ako odborníci v danej oblasti predmetu zákazky vedia najlepšie posúdiť, či sú podmienky súťaže „šité“ na mieru konkrétnemu uchádzačovi či konkrétnej výrobnej značke. Podľa štatistík ÚVO ak úrad rozhoduje o obsahu námietok, tak minimálne v cca. 70 % prípadov dá za pravdu uchádzačovi. A tento trend je dlhodobý. Zároveň však celkový počet námietok z roka na rok klesá. Vyššie uvedené sa týka aj odvolania na Radu ÚVO – „zjavne nedôvodné odvolanie“ 2. ÚVO navrhuje sprísniť postih pri späťvzatí námietok Podľa dnes platného zákona má predkladateľ námietky (navrhovateľ ) právo vziať späť svoje námietky. Podľa dôvodovej správy k návrhu novely, ÚVO takéhoto navrhovateľa považuje za špekulanta, ktorý vydiera buď verejného obstarávateľa alebo úspešného uchádzača s cieľom získať pre seba prospech. Pritom späťvzatie námietok je legitímny spôsob odvolania námietky v prípade, že navrhovateľ napr. zistí že úrad už v podobnej veci vydal rozhodnutie, kde odobril postup verejného obstarávateľa. Navrhovateľ si tak uchráni časť kaucie, ktorú zložil spolu s námietkou a proces verejného obstarávania môže pokračovať. ÚVO navrhuje, aby takýto navrhovateľ nahradil trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o námietkach. Toto opatrenie opäť považujeme za jednostranne namierené proti podávaniu námietok ako takých, čo má negatívny dopad na ochranu a kontrolu čestnej hospodárskej súťaže. Podľa štatistických údajov ÚVO bolo v roku 2018 len 13 prípadov späťvzatia námietky, čo predstavuje 6% z celkového počtu podaných námietok. Obidve navrhované opatrenia budú odstrašovať hospodárske subjekty brániť svoje právom chránené záujmy a domáhať sa čestnej hospodárskej súťaže, ktorá v podmienkach SR vo verejnom obstarávaní výrazne absentuje. Hromadná pripomienka: Žiadame vypustiť z navrhovanej novely zákona všetky ustanovenia týkajúce sa „zjavne nedôvodných námietok“ a „zjavne nedôvodného odvolania“ a tiež ustanovenia týkajúce sa späťvzatia námietok. *** Návrh legislatívneho zámeru: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/520 Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelok 22.7 2019 Dátum konca MPK: 22.07.2019 Ondrej Dostál, poslanec NR SR, predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Martin Golian, prevádzkovateľ odborného portálu www.vo-portal.sk Vladimír Špánik, predseda Správnej rady Združenia občanom miest a obcí Slovenska (ZOMOS) Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánia (KI) Martin Mlýnek, podpredseda OKS Ivan Kuhn, analytik KI Radovan Kazda, šéfredaktor Odpady-portal.sk Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Rezortné číslo: 10276-P/2019 1. Žiadame vypustiť z navrhovanej novely zákona všetky ustanovenia týkajúce sa „zjavne nedôvodných námietok“ a „zjavne nedôvodného odvolania“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie V dôvodovej správe sa úrad snaží o vytváranie predstavy, že predkladateľ námietky je podvodník, ktorý sa snaží námietku využiť na vydieranie verejného obstarávateľa, obstarávateľa či úspešného uchádzača. Nemôžeme súhlasiť s takouto ničím nepodloženou kriminalizáciou hospodárskych subjektov (ďalej len „HS“), ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa (ďalej len ako „obstarávateľ“) a ktorí sa domáhajú na Úrade pre verejné obstarávanie nápravy v súlade so zákonom. Jedným zo základných cieľov verejného obstarávania je dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž. Verejné obstarávanie v SR vykazuje dlhodobo nedostatočnú hospodársku súťaž, nakoľko priemerný počet predložených ponúk bol v roku 2018 len 3,1 ponuky na zmluvu. Dôležitou súčasťou podpory hospodárskej súťaže je vymožiteľnosť práva. Právo hospodárskych subjektov brániť svoje zákonné záujmy voči verejným obstarávateľom je základnou podmienkou pre dodržiavanie tzv. revíznej Smernice Rady č. 89/665/EHS. Námietky uchádzačov sú dôležitým kontrolným nástrojom obstarávateľa, pre zabezpečenie nediskriminácie HS. Práve HS ako odborníci v danej oblasti predmetu zákazky vedia najlepšie posúdiť, či je opis predmetu zákazky „šitý“ na mieru konkrétnemu uchádzačovi či konkrétnej výrobnej značke, či sú podmienky účasti neprimerané, či sú obchodné podmienky neobvyklé v danom sektore obchodovania a pod. Dôkaz: Zdroj: Správy o činnosti úradu (ww.uvo.gov.sk) V roku 2013 bolo úradu doručených 411 námietok: •74 námietkam vyhovené (18 %), • 32 námietok bolo zamietnutých (7,8 %), • v 228 prípadoch konanie zastavené (55,5 %), z toho 42 konaní po späťvzatí námietok, • v 77 prípadoch bolo k 31. 12. 2013 konanie prerušené alebo neukončené (18,7 %). Náš záver: V 69,8 % zo 106 (74 +32) obsahovo posudzovaných námietok v roku 2013 bolo námietkam vyhovené. V roku 2014 bolo úradu doručených 403 námietok Náš záver: V 76 % zo 156 (119 +37) obsahovo posudzovaných námietok bolo v roku 2014 námietkam vyhovené. V roku 2015 bolo úradu doručených 310 námietok Náš záver: V 74,5 % zo 110 (82 +28) obsahovo posudzovaných námietok bolo v roku 2015 námietkam vyhovené. V roku 2016 bolo úradu doručených 240 námietok. Náš záver: V 81,5 % zo 81 (66 +15) obsahovo posudzovaných námietok bolo v roku 2016 námietkam vyhovené. V roku 2017 bolo úradu doručených 232 námietok. Náš záver: V 78,4 % zo 74 (58 +16) obsahovo posudzovaných námietok bolo v roku 2017 námietkam vyhovené. V roku 2018 bolo na ÚVO doručených 218 námietok Náš záver: V 69,6 % zo 69 (48 +21) obsahovo posudzovaných námietok bolo v roku 2018 námietkam vyhovené. Záver: Počet doručených námietok dlhodobo klesá – viď graf nižšie. Preto je skôr otázne, prečo je tento trend poklesu a či to vzhľadom na fakt, že ak úrad rozhoduje o námietkach, tak v minimálne v 70 % prípadov dá za pravdu uchádzačovi, nie je skôr na škodu celému procesu verejného obstarávania. Námietky HS sú vzhľadom na vyššie uvedené veľmi dôležitý a odborný nástroj kontroly obstarávateľov. Otázne ostáva, prečo vzhľadom na dlhodobý trend poklesu tohto dôležitého nástroja úrad vytvára dojem, že len zdržuje verejné obstarávanie. Do roku 2015 bola súčasťou správy o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie aj časť nazvaná: „Štatistika vplyvu činnosti súvisiacej s rozhodovaním v konaní o námietkach na proces verejného obstarávania súvisiaci s čerpaním prostriedkov z fondov Európskej únie“ Kde úrad dlhodobo vykazoval nasledovné – rok 2015: „Vyhlásených bolo celkom 609 verejných obstarávaní nadlimitných zákaziek financovaných z fondov Európskej únie v celkovej predpokladanej hodnote 3 875 225 480 EUR. Činnosť sa dotkla 6,4 % všetkých vyhlásených nadlimitných verejných obstarávaní financovaných z fondov Európskej únie.“ „Vyhlásených bolo celkom 3 617 verejných obstarávaní podlimitných zákaziek financovaných z fondov Európskej únie v celkovej predpokladanej hodnote 1 321 679 964 EUR. Činnosť sa dotkla 1,16 % všetkých vyhlásených podlimitných verejných obstarávaní financovaných z fondov Európskej únie.“ V roku 2014 činnosť sa dotkla 3,9 % všetkých vyhlásených nadlimitných a 2,6 % všetkých vyhlásených podlimitných verejných obstarávaní financovaných z fondov Európskej únie. A ďalej úrad v správe uvádza: „Z uvedených údajov vyplýva, že vzhľadom na nízky počet súťaží dotknutých konaním o námietkach nemôže dochádzať k všeobecnému zdržaniu čerpania fondov Európskej únie spôsobenému dĺžkou revíznych postupov vo verejnom obstarávaní. Tento záver zdôrazňuje aj skutočnosť, že úrad striktne dodržiava 30 dňovú lehotu na vydanie rozhodnutia v konaní o námietkach. Nedošlo k ani jednému prípadu vydania fiktívneho zamietavého rozhodnutia z dôvodu zmeškanie lehoty na vydanie rozhodnutia.“ Preto neobstojí konštatovanie úradu uvedené v dôvodovej správe k novele zákona kde sa uvádza: „Zneužívanie námietok a umelé predlžovanie procesu verejného obstarávania je zvlášť aktuálne pri projektoch financovaných z fondov EÚ , pri ktorých existujú striktné lehoty na ich čerpanie. Zároveň však predstavuje hrozbu pre hospodársky a sociálny rozvoj štátu napr. v súvislosti s odkladanými strategickými projektami.“+ vo_namietky_2013-2017.jpg Graf - Zdroj: Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2017 Posúdenie či je námietka zjavne nedôvodná je ponechané čisto na úrad. Čo môže byť zo strany úradu zneužité pri svojvoľnom rozhodovaní o námietkach voči HS. Zároveň navrhovaná definícia zjavne nedôvodných námietok je široká, zároveň nie je konečná (najmä) a ponecháva veľké možnosti na jej subjektívne posudzovanie zo strany úradu. K jednotlivým bodom: „Zjavne nedôvodné sú najmä námietky a) v ktorých je nepravdivo uvedená podstatná skutočnosť Zákon bližšie nedefinuje čo je podstatná skutočnosť – ponechané na svojvôľu úradu b) ktorých zrejmým hlavným účelom je predĺženie procesu verejného obstarávania, Podľa § 173 ods. 10 zákona: „Doručenie námietok a začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného“. Ak úrad nevydá predbežné opatrenie podľa § 173 ods. 11 zákona, ktorým pozastaví konanie kontrolovaného, kontrolovaný pokračuje v procese verejného obstarávania. c) ktorých zrejmým hlavným účelom je spôsobenie ujmy kontrolovanému, Povinnou náležitosťou námietky je návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 2, kde HS môže požadovať aby úrad nariadil zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Hlavným účelom námietky je tak zrušenie celého postupu verejného obstarávania kontrolovaného, čo mu môže spôsobiť ujmu v konečnom dôsledku. d) ktoré boli podané so zrejmým hlavným účelom späťvzatia námietok výmenou za poskytnutie akéhokoľvek prospechu od iného hospodárskeho subjektu, Zákon bližšie nedefinuje pojem „zrejmý hlavný účel“ e) ktoré podala osoba, ktorá neuskutočňuje relevantnú hospodársku činnosť vo vzťahu k predmetu zákazky Podľa Metodického usmernenia ÚVO č. 2612-5000/2018 zo dňa 31.01.2018 „Ustanovenie § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nelimituje uchádzačov v plnení zákazky prostredníctvom subdodávateľov akýmkoľvek spôsobom, ani do nejakého percentuálneho rozsahu. Zákonodarca ponecháva na vôli a uvážení uchádzačov, v akom rozsahu sa rozhodnú zadať/realizovať plnenie zákazky svojim subdodávateľom. Z tohto dôvodu nie je možné akýmkoľvek spôsobom sankcionovať uchádzača, ktorý sa rozhodne určitú časť zákazky plniť prostredníctvom svojich subdodávateľov, a to ani v prípade, ak ide o väčšiu, resp. celú časť plnenia.“ f) ktoré podala osoba, ktorá nemôže byť poškodená porušením tohto zákona ; to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy podľa § 170 ods. 1 písm. e).“. Každý občan SR, každá právnická osoba SR môže byť poškodená, ak verejný obstarávateľ nepostupuje pri nakladaní s verejnými financiami v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. 2. Žiadame vypustiť z navrhovanej novely zákona všetky ustanovenia týkajúce sa „späťvzatia námietok“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie Navrhované opatrenie úplne zneistí uchádzačov v rozhodovaní späťvzatia námietky. Uchádzač napr. zistí, že jeho výklad zákona je nesprávny, resp. iný ako výklad úradu napr. na základe predchádzajúceho rozhodnutia ÚVO v obdobnej veci, a preto v snahe zachrániť aspoň časť svojej kaucie stiahne námietku. Úrad tak môže ukončiť konanie a jeho práca končí. Lenže na základe tohto opatrenia uloží uchádzačovi nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. A o ich výške sa dozvie až dodatočne takže nevie či budú vyššie alebo nižšie ako vrátená časť kaucie. Rovnako by mohol úrad žiadať vrátiť trovy konania od verejných obstarávateľov, ktorých verejné obstarávanie kontroloval a zistí, že porušili zákon, čo sa ale nenavrhuje. Zároveň chceme upozorniť na štatistiky vykazované úrad pre verejné obstarávanie (zdroj : Správa o činnosti Úradu pre verejné obstarávanie): Podiel späťvzatých námietok: Rok 2013 42 konaní po späťvzatí námietok, Náš záver: 42 zo 411 = 10,2% Rok 2014 37 konaní po späťvzatí námietok, Náš záver: 37 zo 403 = 9,2% Rok 2015 27 konaní po späťvzatí námietok, Náš záver: 27 zo 310= 8,7% Rok 2016 11 konaní po späťvzatí námietok, Náš záver : 11 z 240 = 4,6 % Rok 2017 v 16 prípadoch prišlo späťvzatie námietok pred začatím konania Náš záver: 16 z 232 = 6,9 % Rok 2018 13 prípadoch prišlo k späťvzatiu námietky. Náš záver: 13 z 218 = 6 % Vzhľadom na vyššie uvedené môžeme konštatovať klesajúci trend späťvzatia námietok a ich minoritný podiel na celkovom počte podaných námietok 6% v roku 2018. To znamená, že obmedzovaním zákonného práva HS brániť svoje záujmy úrad rieši 6 % prípadov podania námietky, čo považujeme za neprimerané. *** Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad pre verejné obstarávanie nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti. Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ institute.sk Martin Golian, Koprivnická 9/F, 841 01 Bratislava, golian @ globalpro.sk Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bajkalská 29F, 821 05 Bratislava, ivankuhn @ institute.sk Podpisy pod hromadnú pripomienku sa zhromažďujú prostredníctvom: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1061319