LP/2019/519 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKP (Slovenská komora psychológov)
Pripomienka k: pridanie certifikovanej pracovnej činnosti Neuropsychológia
Dátum vytvorenia: 22.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM V CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI NEUROPSYCHOLÓGIA

a) Charakteristika certifikovanej pracovnej činnosti a dĺžka trvania certifikačnej prípravy

1. Neuropsychológia je veda zaoberajúca sa vzťahmi medzi normálnou a narušenou neurofyziologickou činnosťou mozgu a komplexnými prejavmi správania, kognitívnymi funkciami, emočnými reakciami, psychickou reguláciou činnosti a osobnými charakteristikami, ktoré sa premietajú do sociálnych vzťahov. 
2. Certifikačná príprava trvá dva roky a ukončí sa skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba neuropsychologických nálezov, kazuistiky a písomnej práce.
3. Certifikačná príprava nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore psychológie (jednoodborové štúdium - kód 3.1.9), získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore klinická psychológia. 

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon certifikovaných pracovných činností

Neuropsychológia ako certifikovaná činnosť je aplikáciou poznatkov o funkcii mozgu a neuropsychologického vyšetrenia a princípov intervencie, ktoré sú založené na vedeckom štúdiu ľudského správania počas životného cyklu na základe jeho vzťahov k normálnej a abnormálnej funkcii centrálnej nervovej sústavy.

Položka 1
Rozsah teoretických vedomostí

Teoretické štúdium trvá najmenej 200 hodín a obsahuje:
 
1. Úvod do neuropsychologického a neurovedného štúdia a historický vývoj skúmania mozgu a jeho funkcií.
2. Základy neuroanatómie a neurofyziológie mozgu, vývoj a dozrievanie CNS
3. Funkčná neuroanatómia mozgu a topografia mozgových oblastí
4. Jednotlivé kognitívne funkcie a ich vzťah k neuroanatomickým oblastiam, základy neurorádiologie mozgu, zobrazovacie metódy v klinickej praxi 
5. História a vývoj neuropsychológie, základné diagnostické prístupy v neuropsychológie, základné princípy kognitívnej remediácie, špecifické oblasti neuropsychologickej diagnostiky, tvorba diagnostického a rehabilitačného plánu v neuropsychológii 
6. Základy štatistiky a psychometrie, prehľad používaných neuropsychologických metód, princípy tvorby neuropsychologickej batérie pre konkrétne vyšetrenie, normy v neuropsychológii 
7. Zásady pozorovania, rozhovoru a ďalších klinických metód používaných v neuropsychológii, princípy skríningového a tzv. bed side vyšetrenia v praxi neuropsychológa 
8. Pamäť a jej poruchy, funkčné okruhy pamäti a vyšetrenie pamäti v klinickej praxi, výber pamäťových testov pre analýzu pamäťových procesov 
9. Exekutívne funkcie, klasifikácia, rozdelenie, diagnostika exekutívnych funkcií 
10. Pozornosť, vizuospaciálne schopnosti, fatické funkcie a ďalšie kognitívne domény, metódy ich hodnotenia v neuropsychologickej diagnostike 
11. Vyšetrenie iných odborníkov (psychiater, neurológ), aktivity denného života, integrácia poznatkov do neuropsychologického nálezu, komunikácia neuropsychológa s pacientom, opatrovateľmi, lekárom, posudková a expertná činnosť v neuropsychológii, dotazníky a posudzovanie neuropsychiatrických symptómov v neuropsychológii 
12. Lurijovská neuropsychologická diagnostika, jej princípy a metódy 
13. Neuropsychologická rehabilitácia, kognitívny tréning a jeho princípy, plán kognitívneho tréningu, kognitívne reminiscencie a domáca kognitívna podpora, vytváranie plánu kognitívnej rehabilitácie 
14. Normálne starnutie, koncepty patologického starnutia, mierna kognitívna porucha a Alzheimerova choroba (ACH), diagnostika a liečba ACH, diagnostická batéria pre ACH, kazuistiky 
15. Neuropsychológia nealzheimerovských neurodegeneratívnych ochorení, frontotemporálna lobárna degenerácia, demencia s Lewyho telieskami, vaskulárna demencia a ďalšie, vzácnejšie formy neurodegeneratívnych ochorení, diferenciálna diagnostika neurodegeneratívnych ochorení, kazuistiky 
16. Extrapyramídové ochorenia, Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba a ďalšie extrapyramídové poruchy, batérie pri jednotlivých extrapyramidálnych ochoreniach, kazuistiky 
17. Roztrúsená skleróza a ďalšie autoimunitné ochorenia, amyotrofická laterálna skleróza a ich neuropsychologické aspekty, diferenciálna diagnostika a psychologická podpora pri týchto ochoreniach, kazuistiky 
18. Traumy hlavy a mozgu, cievne mozgové príhody a problematika akútnych stavov, intervenčná neurológia, indikácie a kontraindikácie intervenčnej neurológie, kazuistiky (hydrocefalus, hlboká mozgová stimulácia a i.) 
19. Diferenciálno diagnostické vyšetrenia depresie, porúch schizofrénneho spektra, princípy neuropsychologického vyšetrenia v psychiatrii, batérie pre hodnotenie kognitívneho deficitu pri schizofrénii, kazuistiky 
20. Problematika bolesti, terminálnych štádií demencie, neskorých psychických komplikácií a paliatívnej starostlivosti, vedenie rozhovoru s opatrovateľom a rodinou 
21. Základy fyzioterapie, rehabilitácie a ergoterapie v súčinnosti s metódami neuropsychológie 
22. Poruchy reči a ich vyšetrenie, skríning a diagnostika afázie, kazuistiky 
23. Poruchy spánku a ich kognitívne koreláty 
24. Funkčné poruchy hybnosti, ich neuropsychologické aspekty, diagnostika a základné princípy liečby, neurobiologické základy neuropsychoterapie, epilepsia a problematika neepileptických záchvatov, neurobiologický pohľad na funkčné poruchy hybnosti v praxi, tvorba terapeutických stratégií, kazuistiky 

Položka 2
Rozsah praktických zručností a skúseností
Praktické skúsenosti:
1. metodológia neuropsychologickej diagnostiky, rôzne prístupy a metódy, vedenie zdravotnej dokumentácie
2. neuropsychologické vyšetrenia:

a) celkovo 50 vyšetrení zameraných na jednotlivé kognitívne domény (pamäť, pozornosť, vizuospalciálne schopnosti, exekutívne schopnosti, reč, 
b) celkovo 10 vyšetrení za meraných na MCI (miernu kognitívnu poruchu)
c) celkovo 10 diferenciálno-diagnostických vyšetrení z oblasti neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova demencia, frontotemporálna lobárna degenerácia, demencia s Lewyho telieskami, vaskulárna demencia a ďalšie, vzácnejšie formy neurodegeneratívnych ochorení) 
d) celkovo 10 diferenciálno-diagnostických vyšetrení z oblastí extrapyramídových a autoimunitných ochorení (Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba, roztrúsená skleróza a ďalšie autoimunitné ochorenia, amyotrofická laterálna skleróza) 
e) celkovo 10 diferenciálno-diagnostických vyšetrení z oblasti traumatických poškodení (traumy hlavy, NCMP, hemoragie) a psychiatrických porúch (depresia a poruchy schizofrénneho spektra)

3. neuropsychologický nález - indikácia, štruktúra, obsah, typ, forma
4. supervízia neuropsychologického vyšetrenia (50 hodín), 
5. prax v zariadení, kde sa vykonáva neuropsychologická diagnostika (100 hodín) 
6. neuropsychologická rehabilitácia (50 hodín) a prax v zariadení, kde sa vykonáva neuropsychologická rehabilitácia (50 hodín) 
7. komunikácia s pacientom, rodinnými príslušníkmi a inými odborníkmi (neurológ, rádiológ, psychiater, neuropsychiater, neurochirurg)

d) Organizačná forma certifikačného štúdia
Certifikačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. Celková dĺžka študijného programu CPČ Neuropsychoógia je 450 hodín, z toho 200 hodín teoretického vzdelávania a 250 hodín povinnej praktickej výučby (cirkulácie, supervízia).
Študijný program CPČ Neuropsychológia sa ukončuje písomným testom a naň nadväzujúcou ústnou skúškou pred komisiou, ktorú vymenováva garant študijného programu. Súčasťou ústnej skúšky je aj obhajoba neuropsychologických nálezov, kazuistiky a písomnej práce. Ako podklad k ústnej skúške participanti štúdia predložia zoznam výkonov a absolvovanej praxe


Zdôvodnenie: 
V súčasnosti čoraz intenzívnejšie vzrastá potreba špecializovaného prístupu neuropsychologickej diagnostiky aj rehabilitácie. 
Dôvodov je viacero: 
• predlžujúca sa dĺžka života, starnutie populácie, a s týmito faktormi súvisiaci čoraz väčší počet ľudí, ktorí trpia niektorou formou ochorenia mozgu, ako sú napr. neurodegeneratívne ochorenia typu Alzheimerovej choroby, Parkinsonova choroba, cievne mozgové príhody a ďalšie ochorenia vyplývajúce z poškodenia mozgu rôznej etiológie
• vplyvom rôznych faktorov sa v klinickej praxi stretávame čoraz častejšie aj s ľuďmi v produktívnom veku, ktorí prekonali cievnu mozgovú príhodu, alebo iné ochorenie súvisiace primárne alebo sekundárne so zmenami mozgovej činnosti. V dôsledku týchto ochorení dochádza k závažným zmenám v oblasti zásadných psychických funkcií (reči, poznávania, schopnosti vykonávať vôľové pohyby, špecifické poruchy vyšších psychických funkcií, napr. neglektu, apraxií a mnohých ďalších), ktoré často vedú k invalidizácii jedinca.
• vysoko stúpa počet tráum mozgu, predovšetkým u mladých jedincov, ktoré súvisia predovšetkým s dopravnými nehodami. Títo ľudia následne trpia vyššie uvedenými poruchami, ale aj problémami s pamäťou, zmenenou schopnosťou myslieť, vytvárať adekvátne úsudky, problémami v oblasti exekutívnych funkcií alebo behaviorálnymi zmenami. Ich návrat do pracovného procesu je často veľmi sťažený, až nemožný, a ich spoločenské uplatnenie je všeobecne veľmi výrazne oslabené. 

Tieto okolnosti sa však nedotýkajú priamo iba postihnutého, ale aj jeho najbližších, ktorí často musia opustiť zamestnanie v dôsledku potreby starostlivosti o nich. Pacienti s takýmito špecifickými poruchami potrebujú správnu diagnostiku porúch tohoto typu, ktoré vznikajú po poškodeniach mozgu, a následne aj špecifický rehabilitačný proces, edukáciu a psychickú podporu pre príbuzných. 
To všetko môžu kvalitne vykonávať iba odborníci v tejto oblasti úzko a dôsledne vzdelávaní. V dôsledku nie celkom kvalitne a kompetentne realizovaného odborného posúdenia takýchto deficitov dochádza k hendikepovaniu ľudí, neposkytovaniu adekvátnej formy pomoci, a v neposlednom rade aj k diskriminácii týchto pacientov v spoločnosti. V tomto smere má neuropsychológia ako samostatný odbor klinickej psychológie špecifické potreby, resp. nároky na vzdelávanie, a v európskych, ale aj v iných vyspelých krajinách sveta, je samozrejmou súčasťou odbornej pomoci pre ľudí s poruchami mozgovej činnosti. 
V Slovenskej republike však zatiaľ existuje len obmedzená možnosť komplexného vzdelávania pre psychológov v zdravotníctve, ktorá by ponúkla kolegom, zaradeným do vzdelávacieho programu v odbore klinická psychológia a klinickým psychológom, získanie takých zručností, ktoré sú potrebné pre poskytovanie kvalifikovanej starostlivosti o pacientov s ochorením mozgu. 
Neuropsychológia je odbor, ktorý si vyžaduje špeciálne zručnosti a znalosti, ktoré nezahŕňa bežné kurikulum vzdelávacieho odboru klinická psychológia. Vyžaduje si znalosť špeciálnych diagnostických postupov a neuropsychologických testov, hlbšiu znalosť činnosti mozgu a metód, ktoré túto činnosť či štruktúru opisujú (napr. zobrazovacie metódy ap.). Prepája v sebe informácie viacerých disciplín, najmä neurológie, klinickej psychológie, štatistických postupov, neurofyziológie, základov neurorádiológie, neurorehabilitácie a ďalších. Špecifickou činnosťou je na jednej strane komplexná neuropsychologická diagnostika, na druhej strane komplexné kognitívne rehabilitácie. Odporúčaná literatúra 

1. Ambler, Z., Bednařík, J., Růžička, E. a kol. 2010. Klinická neurologie (část obecná; částspeciální I a II). Triton, Praha 
2. Diamant, J.J., Vašina, L. 1998. Kapitoly z neuropsychologie. Brno: FF MU. 
3. Druga R., Grim M., Dubový P. 2011. AnatomieCentrálního Nervového Systému. Praha: GalénKarolinum.
4. Gazzaniga, M.S. Ivry, R, and Mangun, G.R. 2012 CognitiveNeuroscience: TheBiologyofMind. IV edition. W.W. Norton. 
5. Holmerová, I., Jarolímová, E., Suchá, J. 2007. Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Edice Vážka. 299 s. 
6. Hort J., Rusina R. a kol. 2007. Paměť a její poruchy - paměť z hlediskaneurovědního a klinického. Praha: Maxdorf. 
7. Kulišťák, P. 2003. Neuropsychologie. Praha: Portál. Má novšie vydanie 
8. Lezak, M.D., Howieson D.B., Loring, D.W. 2014. NeuropsychologicalAssessment. (5th Ed.). New York: OxfordUniversity Press.
9. Lurija, A.R. 1982. Základy neuropsychológie. Bratislava: SPN.
10. Nevšímalová, S, Šonka K. 2007. Poruchy spánku a bdění. Galén. 
11. Nikolai, T., Vyhnálek, M., Štěpánková H., Horáková K. 2013. Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby. Psychiatrické centrum Praha. 64 s. ISBN 978-
12. Petrovický P. a kol, 2002: Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi 1.- 3. svazek Martin, Osveta. 
13. Preiss M, Kučerová H (ed) 2006. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada.
14. Preiss M, Kučerová H. (ed) 2006. Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada.
15. Raboch, J., Zvolský P. a kol. 2001. Psychiatrie. Praha: Galén.
16. Spreen, O., Strauss, E. 2006. A compendiumofneuropsychologicaltests. Administration, norms, and commentary, ThirdEdition New York: OxfordUniversity Press