LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k: K čl. I bodu 25 (k § 8i ods. 8)
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť o formulovanie dôvodov, ktoré viedli k tomu, že náhrada podľa § 8i ods. 8 má byť vo výške 1/3 hodnoty pozemku podľa ZP. 
Súčasne by sa malo jasne uviesť, či pozemok má byť ohodnocovaný podľa stavu, v akom aktuálne existuje, alebo podľa stavu pred jeho zastavaním stavbou. 
Zdôvodnenie: 
Z dôvodovej správy k novele zákona vôbec nevyplýva, na základe akých dôvodov (napr. historických) je možné voči vlastníkom spravodlivo požadovať takúto výšku náhrady a ako sa k tejto výške dospelo. 
Ak dôvodová správa nebude obsahovať presvedčivé zdôvodnenie náhrady podľa § 8i ods. 8,  vystavuje sa novelizácia zákona riziku preskúmania Ústavným súdom SR a európskymi súdmi.