LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I K bodu 14 [§ 7 ods. 4 písm. k)]
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nemožno súhlasiť s návrhom, aby správcovia majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „správca majetku štátu“) v prípravnom konaní navrhovali pozemky vo svojej správe na účely vyrovnania. Žiadam preto z poznámky pod čiarou k odkazu 18 vypustiť slovo „Napríklad“ a slová „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov“.

Správca majetku štátu nie je účastníkom pozemkových úprav podľa § 6 ods. 1 zákona. Správca majetku štátu spravuje majetok štátu, ktorý mu štát zveril do správy za účelom plnenia úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, preto majetok štátu, ktorý správca majetku štátu potrebuje, nemožno navrhnúť na účely vyrovnania. Ak správca majetku štátu spravuje majetok štátu, ktorý už nepotrebuje, ide o tzv. prebytočný majetok štátu. Príjem z prevodu prebytočného majetku štátu je zdrojom financovania štátnej príspevkovej organizácie alebo príjmom rozpočtu štátnej rozpočtovej organizácie v súlade s jej schváleným rozpočtom. Takto navrhovaná právna úprava by mala negatívny vplyv na štátny rozpočet.