LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: NB č. 33, paragraf 11, odsek 11,
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v NB  vypustiť časť vety a nové znenie novelizačného bodu bude : „pričom pri celkovej výmere vlastníka do 200 m2 Slovenský pozemkový fond alebo do 1000 m2 správca vždy súhlasí s vyrovnaním v peniazoch.“
Odôvodnenie
Aplikačná prax ukázala, že v prípade pozemkov s nezisteným vlastníkom je potrebné, aby SPF ako správca vždy súhlasil s vyrovnaním v peniazoch pri výmere do 200m2. Nie je však dôvod udeliť tento povinný súhlas len pri povolených pozemkových úpravách, rovnako dôležité to je aj pri nariadených pozemkových úpravách. Je dôležité, aby zanikli v extraviláne malé podiely nezistených vlastníkov, pretože nakladanie s nimi je nemožné a neefektívne rovnako pri nariadených aj pri povolených pozemkových úpravách..