LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: NB č. 18, paragraf 8, odsek 1, písmeno f)
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v NB doplniť na konci vety do zátvorky v znení „ (rozhodnutie o povolení pozemkových úprav vydá do 180 dní od podania žiadosti o povolenie pozemkových úprav).“.
odôvodnenie
Aplikačná prax ukázala, že prípravné konanie pri jednoduchých pozemkových úpravách trvá aj 2 roky a stále nie je ukončené rozhodnutím. Máme za to, že je potrebné stanoviť lehotu do ktorej má byť prípravné konanie ukončené a vydané rozhodnutie o povolení resp. o nepovolení pozemkových úprav.
Zákon by mal byť konzistentný a na všetky konania v rámci pozemkových úprav majú byť stanovené lehoty.