LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nov.bod č. 5, paragraf 4, odsek 5,
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v NB vypustiť
koniec prvej vety „ ak ide  o spresnenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav alebo z dôvodu neúčelnosti vykonania pozemkových úprav na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok vo výmere do 50 ha.“
Odôvodnenie
Aplikačná prax ukázala, že je potrebné meniť obvod projektu po rozhodnutí o nariadení alebo povolení z viacerých dôvodov, ktoré sa nedajú všetky popísať v zákone. Je preto potrebné vypustiť uvedené 2 dôvody, ktoré sú doteraz v zákone. Mohlo by to v budúcnosti spôsobiť zbytočné posudzovanie odvolaní voči rozhodnutiam, ktoré by zaťažovali odvolacie orgány.