LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I § 34 ods. 9
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V Čl. I v § 34 ods. 9 odporúčame upraviť znenie takto:
„9) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec, vyšší územný celok, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., alebo Slovenská správa ciest, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce, vyššieho územného celku, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., alebo Slovenskej správy ciest.“.