LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. III
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Čl. III názve novelizovaného právneho predpisu odporúčame za slová „zákona č. 24/2015 Z. z.,“ vložiť slová „zákona č. 153/2017 Z. z.,“.