LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bodu 7.
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Čl. I bode 7. v § 5 ods. 3 písm. g) žiadame vypustiť slovo „záväzné“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

Ide o zosúladenie terminológie  ustanovenej v prvej časti územné plánovanie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dotknuté orgány štátnej správy vydávajú v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie stanoviská a orgány územného plánovania, ktoré obstarávajú územnoplánovaciu dokumentáciu, sú povinné tieto stanoviská zohľadniť a musí dôjsť k vzájomnej dohode medzi nimi.