LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: novelizačnému bodu 33
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V navrhovanom doplnení § 11 ods. 11 navrhujeme predkladateľovi preformulovať vkladané slová "pri celkovej výmere vlastníka do 200 m2". Predkladateľ mal zrejme na mysli, že musí ísť o celkovú výmeru pozemkov vo vlastníctve jedného vlastníka.