LP/2019/508 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: novelizačnému bodu 14
Dátum vytvorenia: 16.07.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V uvedenom novelizačnom bode sa uvádza odkaz pod čiarou 18 a k tomuto odkazu poznámka pod čiarou, ktorý je uvedený nad  slovom "správcov". Upozorňujeme navrhovateľa, že odkaz pod čiarou 18 je už zavedený v § 7 ods. 3 a odkazuje na zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Navrhujeme tento odkaz a poznámku pod čiarou upraviť.