LP/2019/480 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť FTE automotive Slovakia s.r.o., IČO 36 493 406, na realizáciu investičného zámeru v Prešove

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 24.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
k vlastnému materiálu
Odporúčame prehodnotiť výšku oprávnených nákladov 1 495 728 Eur, ktorá bola zvolená podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o investičnej pomoci“) a návrh prepracovať tak, aby výška oprávnených nákladov podľa § 8 ods. 1 písm. 
c) zákona o investičnej pomoci vychádzala z reálnej výšky mzdy v danom odvetví v SR a reálnej výšky mzdy vyplatenej zamestnancom Technologického centra spoločnosti FTE automotive Slovakia s.r.o. v rokoch 2016 - 2018.
Odôvodnenie:
Vychádzajúc z údajov Štatistického úradu SR o úplných mesačných nákladoch práce na zamestnanca, výšku oprávnených nákladov (mzdy pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným zámerom, vrátane odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v prepočte za obdobie dvoch rokov) 1 495 728 Eur a splnenie podmienky č. 4 uvedenej v časti (G) Záver na str. 9 považujeme za nereálne. 

Základom pre výpočet investičnej pomoci je výška oprávnených nákladov podľa 
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona o investičnej pomoci vo výške 2 077,4  Eur na 1 zamestnanca za mesiac. Podľa údajov Štatistického úradu SR boli úplné mesačné náklady práce na zamestnanca v roku 2017 v Prešovskom kraji vo výške 1 204 Eur. Úplné mesačné náklady práce na zamestnanca v divízií ekonomickej činnosti M 72 vedecký výskum 
a vývoj podľa SK NACE Rev.2, kde je Technologické centrum spoločnosti FTE automotive Slovakia s.r.o. zaradené podľa predmetu podnikania, boli v SR za rok 2017 vo výške 1 570 Eur.