LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K poznámkam pod čiarou
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. V poznámke pod čiarou č. 3, žiadame pri citovaní Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vypustiť dodatok „v platnom znení“ a doplniť publikačný zdroj, a to podľa bodu 62.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Ďalej žiadame pri citovaní nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, dať za slovami „v platnom znení“ bodku, keďže podľa bodu 23.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „text v poznámke pod čiarou sa považuje za vetu, preto sa začína veľkým písmenom a končí sa bodkou“.