LP/2019/444 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách alebo v školských zariadeniach

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka nad rámec predkladaného návrhu
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame nad rámec predkladaného návrhu rozšíriť okruh žiakov, na ktorých 
sa vzťahuje školský program na dodávanie alebo distribúciu mliečnych výrobkov, dodávanie ovocia a zeleniny sprievodné opatrenia a na propagáciu školského programu vykonávaného v Slovenskej republike o žiakov stredných škôl.
Odôvodnenie: V záujme podpory zdravej výživy a stravovania je potrebné cieľovú skupinu žiakov, na ktorých sa vzťahuje predmetný školský program, rozšíriť o všetkých žiakov osemročných gymnázií a žiakov stredných škôl, a to aj v súlade s Čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) 
č. 1234/2007, v zmysle ktorého sa režimy pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov a na zlepšenie stravovacích návykov detí zameriavajú 
na deti, ktoré pravidelne navštevujú materské školy, predškolské alebo vzdelávacie zariadenia na úrovni základnej alebo strednej školy, ktoré spravujú príslušné orgány členských štátov alebo ktoré takéto orgány uznávajú.