LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 9. K Čl. I bodu 25 (§ 59 ods. 3)
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhované znenie odseku 3 odporúčame upraviť takto: „Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu školského alebo iného zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu. Žiadosť sa podáva riaditeľovi spolu s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.“.

 
Vyššie uvedená úprava obsahu odseku 3 sa javí ako potrebná z dôvodu zosúladenia s dôvodovou správou k tomuto ustanoveniu, kde sa okrem iného uvádza, že jednou z podmienok pre začatie konania o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Úprava prvej vety týkajúca sa označenia zariadenia vychádza z navrhovaného znenia § 20 ods. 7. 
 
Taktiež nie je celkom zrejmý cieľ navrhovateľov týkajúci sa osobnej účasti dieťaťa pri podávaní žiadosti o prijatie do materskej školy. Máme za to, že na posúdenie zdravotného stavu dieťaťa alebo, ako je uvedené v dôvodovej správe, „iného znevýhodnenia dieťaťa“ je postačujúce a snáď aj dôveryhodné potvrdenie všeobecného lekára pre deti  a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa. 
 
Táto pripomienka je zásadná.