LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: 8. K Čl. I bodu 12 (§ 28 ods. 8)
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V šiestej vete v časti vety pred bodkočiarkou odporúčame za slová „rozvíjanie nadania“ vložiť slovo „detí“ a v časti vety za bodkočiarkou navrhujeme pred slovo „súhlasné“ vložiť slovo „písomné“ (legislatívno-technická pripomienka).