LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k: K návrhu novely zákona ako celku
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame, aby sa návrh novely zákona nevzťahoval všeobecne na všetky deti od piatich rokov, ale aby zohľadnil nevyhnutnosť predprimárneho vzdelávania podľa špecifických potrieb dieťaťa. 

Odôvodnenie: 
Podľa článku 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Novela školského zákona podľa nášho názoru zasahuje do uvedeného práva rodičov na výchovu a vzdelávanie svojich detí a neprimeraným spôsobom zasahuje do autonómie rodiny.  Úlohou štátu je pomáhať rodinám, ktoré z rozličných dôvodov (napríklad sociálnych, zdravotných) nedokážu svojpomocne zabezpečiť starostlivosť o svoje deti, napríklad prostredníctvom systému materských škôl. Vzhľadom na uvedené žiadame, aby povinná školská dochádzka od 5 rokov bola zavedená len pre deti z menej podnetného (sociálne znevýhodneného) prostredia za účelom zlepšenia ich štartovacej pozície pri nástupe do školy. Nebránime sa motivovaniu rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia prihlasovať deti do materskej školy. Nesmú sa však brať práva rodičom. Pre zlepšenie predprimárnej dochádzky je dôležitá prioritne fyzická a finančná dostupnosť predškolského zariadenia.