LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I k bodu 8 (§24a)
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V odseku 4 odporúčam požiadavku na minimálne kvalifikačné predpoklady pre osobu zabezpečujúcu individuálne vzdelávanie zmeniť z úplného stredného odborného vzdelania ustanoveného pre učiteľov materskej školy na stredoškolské vzdelanie akéhokoľvek zamerania s maturitou.

Dôvodom tejto zmeny je zvýšiť zaškolenosť detí z ohrozených skupín, ktorá výrazne zaostáva v porovnaní s inými deťmi a spôsobuje ich zaostávanie v primárnom a ďalšom vzdelávaní. Pre ohrozené skupiny je typické nízke vzdelanie. Pre rodičov detí, ktoré z rôznych dôvodov nebudú môcť plniť povinnú školskú dochádzku v materskej škole, navrhujem, aby existovala možnosť individuálneho vzdelávania poskytovaného rodičom (prípadne zákonným zástupcom alebo aj inou osobou), ak existuje predpoklad, že dieťa bude mať dostatočne podnetné prostredie pre jeho zdravý vývoj. Dá sa predpokladať, že stredoškolské vzdelanie s maturitou pre osobu, ktorá zabezpečuje individuálne vzdelávanie je dostatočnou garanciou pre schopnosť implementovať vzdelávací program na tejto úrovni vzdelávania s možnosťou podpory zo strany kmeňovej školy vo forme napríklad pravidelných  konzultácií. Pre porovnanie, česká právna úprava požaduje dosiahnutie stredoškolského vzdelania s maturitou ako kvalifikačný predpoklad pre domáce vzdelávanie až pre prvý stupeň základnej školy, pre materské školy je to len oznamovacia povinnosť pre zákonných zástupcov.