LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava)
Pripomienka k: návrhu zákona ako celku
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Účelom poslaneckého návrhu predmetného zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole.
      
Zriaďovateľská pôsobnosť materských škôl patrí k originálnej kompetencií obcí a miest a v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, patrí táto zriaďovateľská pôsobnosť mestským častiam.

 Z uvedeného vyplýva že v materských školách bude súčasne plnená originálna kompetencia obce ako aj prenesená kompetencia štátu. Náklady, ktoré vyplynú zo zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách sa budú týkať mestských častí a práve tie negatívne ovplyvnia rozpočet mestských častí, ako aj rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Predkladaným znením návrhu zákona sa zvýšia nároky na kapacitu voľných miest v materských školách na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na personál pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ako aj na priestorové a materiálno - technické zabezpečenie materských škôl. 

V rámci zvýšenia nárokov na kapacity voľných miest v materských školách, týmto v navrhujeme v rámci predkladaného návrhu zákona s ohľadom na mladšie ročníky detí precizovať pojem „detská skupina“. 

Zároveň uvádzame, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava týmto musí zároveň počítať s nárastom žiadostí o zaradenie neštátnych materských škôl do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (vrátane zvýšenia nárokov na ich financovanie), nakoľko len materské školy zaradené v sieti budú môcť vydávať doklad o získanom vzdelaní predprimárneho vzdelávania. 

Iba relevantný demografický vývoj detí vo veku od 2 – 5 rokov ukáže počet chýbajúcich miest v materských školách pre aplikovanie návrhu zákona do praxe.