LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 5
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame v Čl. I bode 5 navrhovanom § 20 ods. 7 vypustiť slová „na základe rozhodnutia súdu“. 

Odporúčame poznámku pod čiarou k odkazu 23 upraviť nasledovne:
 
„23) § 46 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 61/2018 Z. z.“.

Odôvodnenie:
Ustanovením § 100w zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinným od 1. apríla 2018 sa zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately t.j. detský domov, detský domov 
pre maloletých bez sprievodu, krízové stredisko a resocializačné stredisko zmenili 
od 1. januára 2019  na centrá pre deti a rodiny.
Považujeme za potrebné vytvoriť vhodné podmienky na vzdelávanie detí, pre ktoré sú z rôznych dôvodov vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou na základe dohody. V takomto prípade musí dohodnúť zariadenie s rodičom aj spôsob zabezpečovania školskej dochádzky a nie vždy je možné resp. vhodné, aby bola povinná školská dochádzka zabezpečovaná v škole podľa obvodu kam dieťa alebo žiak patrí.
Vzhľadom na novú právnu úpravu zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  je potrebné novelizovať poznámku pod čiarou k odkazu 23.