LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame predkladateľovi vysporiadať sa s vplyvmi predloženého návrhu zákona 
na dostupnosť výchovy a vzdelávania v dotknutých materských školách, t.j., považujeme 
za potrebné v predkladacej správe uviesť,  či a ako predložený návrh zákona ovplyvní túto dostupnosť  aj pre ostatné (návrhom zákona nedotknuté) skupiny obyvateľstva, a to v porovnaní so súčasným stavom.