LP/2019/440 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Ľubomíra Petráka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1468)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne k predkladanému návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 12.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Predkladaným návrhom zákona sa navrhuje zaviesť jedenásťročná povinná školská dochádzka, ktorá má začínať začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši piaty rok veku. Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre deti plniace povinnú školskú dochádzku, ako súčasť pomoci v hmotnej núdzi, poskytuje príspevok na nezaopatrené dieťa v sume 18,10 eura mesačne. Predĺžením povinnej školskej dochádzky dôjde k zvýšeniu počtu nezaopatrených detí v systéme pomoci v hmotnej núdzi, ktoré budú spĺňať podmienky nároku na tento príspevok, a teda dôjde k zvýšeniu celkovej výšky pomoci v hmotnej núdzi. 
Z uvedeného vyplýva, že predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na domácnosti 
s deťmi v systéme pomoci v hmotnej núdzi a zároveň bude mať finančný vplyv na rozpočet verejnej správy.