LP/2019/415 Návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KBS (Konferencia biskupov Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 06.06.2019
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V celom texte navrhujeme odstrániť pojem „rodové stereotypy“ vo všetkých tvaroch a súvisiace vetné konštrukcie. Konkrétne v podkapitole 1.1 Vzdelávanie a digitálne zručnosti, v časti Projekty, č. 1.1.6 Podporíme aktivity vedúce k zvýšeniu podielu žien v IT a digitálnom sektore a odstráneniu rodových stereotypov na strane 22 žiadame v nadpise vypustiť slová „a odstráneniu rodových stereotypov“ a v texte opisu opatrenia v druhej vete vypustiť slová „odstrániť pretrvávajúce rodové stereotypy a“, ďalej v kapitole Prehľad navrhovaných opatrení, v názve opatrenia 1.1.6 Podporíme aktivity vedúce k zvýšeniu podielu žien v IT a digitálnom sektore a odstráneniu rodových stereotypov na strane 61 navrhujeme vypustiť slová „a odstráneniu rodových stereotypov“.
Odôvodnenie: Vychádzajúc z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako záväzného ľudsko-právneho dokumentu, ktorý nepozná agendu "odstraňovania rodových stereotypov", ale obsahuje požiadavku na zabezpečenie užívania práv a slobôd priznaných týmto dohovorom bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je napríklad pohlavie (článok 14), je potrebné vytvárať právny rámec na odstraňovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami. Avšak zároveň je tiež potrebné prihliadnuť na ustanovenie článku 35 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.“ To znamená, že je potrebné rešpektovať ústavné právo žien na slobodnú voľbu povolania. Z uvedeného dôvodu žiadame sociálny konštrukt „rodové stereotypy“ vypustiť z textu vlastného materiálu Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022.