LP/2019/371 Vyhodnotenie Akčného plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie na roky 2016 - 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2019/004812
Podnet: Bod B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 012 z 13. januára 2016
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády, Zdôvodnenie: z dôvodu naliehavého záujmu
Posledná zmena: 06.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/371
Dátum začiatku MPK: 15.05.2019
Dátum konca MPK: 23.05.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 15.05.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.05.2019
Ukončenie štádia: 23.05.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 24.05.2019
Ukončenie štádia: 04.06.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia: 06.06.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)