LP/2019/366 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V čl. II je potrebné za slovo „okrem“ vložiť slová „čl. I“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I Odporúčame vypustiť členenie na novelizačné body; navrhovaný bod 53 pripojiť za navrhovaný bod 52 a znenie úvodnej vety upraviť takto: "Príloha sa dopĺňa bodmi 44 až 53. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. II V nadväznosti na zmenu pripomienky k čl. I diferencovať nadobudnutie účinnosti navrhovaných bodov prostredníctvom číselného označenia bodov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.6.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I Odporúčame v čl. I bode 2 navrhovaný 53. bod prílohy upraviť v spoločnom ustanovení s ostatnými navrhovanými bodmi prílohy a zároveň vypustiť označenie novelizačných bodov. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.5.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II V nadväznosti na pripomienku k čl. I odporúčame znenie článku II upraviť nasledovne: „Čl. II Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. júla 2019 okrem čl. I 44. až 52. bodu prílohy, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2020.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.5.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) doložke zlučiteľnosti Doložku zlučiteľnosti odporúčame zosúladiť s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.5.2019 Detail