LP/2019/350 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu (k § 81 ods. 18)
Dátum vytvorenia: 28.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V platnom znení § 81 ods. 18 zákona o odpadoch žiadam definovať pojem „časť obce“ a jednotlivé kategórie pôvodcov odpadu, z dôvodu odstránenia nedostatkov v aplikačnej praxi pri zavádzaní množstvového zberu na území obcí. Alternatívou uvedeného návrhu je doplnenie novelizačného článku IV v tomto znení: 

„Čl. IV
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 460/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 68/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 343/2012 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 484/2013 Z. z., zákona č. 268/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 312/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 


1. V § 80 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: 
„Poplatník nie je povinný oznámiť vznik a zánik poplatkovej povinnosti z dôvodu trvalého pobytu27)  alebo prechodného pobytu28); obec údaje o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti čerpá z centrálnej ohlasovne pobytu.38)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
 „38) § 10a zákona č. 253/1998 Z. z. v znení zákona č. 190/2013 Z. z.“.

2. V § 81 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
 „Ak je v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v katastrálnom území obce alebo pre poplatníkov obývajúcich, sídliacich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností zavedený množstvový zber a nehnuteľnosť má oprávnenie užívať alebo ju užívajú viacerí poplatníci a nemajú určeného zástupcu, obec vyrubí poplatok každému z nich do výšky ich podielu na poplatku.“.

3. § 82 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Pri súbehu znížení poplatku podľa odseku 2 a § 83 ods. 2 sa uplatní zníženie výhodnejšie pre poplatníka. Ak sa poplatník nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní, pričom splní viaceré podmienky na zníženie a odpustenie poplatku, a súčasne obdobie s podmienkou na odpustenie poplatku je kratšie ako 90 dní, poplatník má nárok iba na zníženie poplatku.“.
 
4. V § 83 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku sa vzťahujú na všetkých poplatníkov podľa § 77 ods. 2 písm. a) rovnako bez ohľadu na dôvod vzniku poplatkovej povinnosti.“.

5. V § 83 ods. 2 sa slová „oslobodenie od“ nahrádzajú slovom „odpustenie“, za slovom „sprievodcom“ sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo poplatníkovi, ktorý preukáže, že vytriedil určený podiel zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov; vekovú hranicu poplatníkov, ktorými sú fyzické osoby staršie ako 62 rokov, môže obec zvýšiť.“.

6. § 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Obec môže všeobecne záväzným nariadením11) zaviesť k 1. januáru zdaňovacieho obdobia množstvový zber v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a, v katastrálnom území obce alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností.“.

7. Za § 104i sa vkladá § 104j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠104j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020

Na poplatkovú povinnosť a oznamovaciu povinnosť vzniknutú do 31. decembra 2020 sa vzťahuje predpis účinný do 30. júna 2020.“.

Odôvodnenie:

K bodu 1 

V rámci princípu „jedenkrát a dosť“ sa navrhuje, aby poplatníci neoznamovali obci skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie poplatku alebo vrátenie pomernej časti poplatku, ak obce tieto údaje majú k dispozícii z dostupných systémov (t. j. z centrálnej ohlasovne pobytu).
K bodu 2

Poplatníkom podľa § 77 ods. 2 je každá osoba uvedená v tomto ustanovení, avšak pri množstvovom zbere podľa súčasnej právnej úpravy nie je zrejmé, ktorému poplatníkovi má obec vyrubiť poplatok.  

K bodu 3

Pri súbehu úľav na poplatku sa navrhuje uplatniť len jednu úľavu výhodnejšiu pre poplatníka. Na úplné odpustenie poplatku musí poplatník splniť tú podmienku, ktorá ho oprávňuje na túto úľavu absolútne (podmienka na odpustenie poplatku viac ako určené obdobie 90 dní). Cieľom precizovania súčasnej právnej úpravy je, aby nedochádzalo k nejasnému uplatňovaniu úľav v priebehu kalendárneho roka alebo po skončení kalendárneho roka, za ktorý sa poplatok vyrubil.

K bodu 4

Toto doplnenie má antidiskriminačný účinok a navrhuje eliminovať prípady množiacich sa odvolaní, preskúmavania rozhodnutí mimo odvolacieho konania, sťažností a protestov prokurátora (a teda zbytočnej administratívnej záťaže orgánov verejnej moci rôznych stupňov), ktoré sú postavené na diskriminácii určitej skupiny osôb (napríklad osôb bez trvalého pobytu v obci), ktoré nemôžu využiť úľavu práve z dôvodu vylúčenia z pôsobnosti všeobecne záväzného nariadenia.

K bodu 5

Návrh reaguje na zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa razantne zvyšujú náklady pre obce za skládkovanie nevytriedeného komunálneho odpadu, ak podiel vytriedeného odpadu v obci nedosahuje úrovne ustanovené v tomto zákone. Obce si týmto spôsobom môžu určiť ďalšie kritéria pre poplatníkov tak, aby ich motivovali zvýšiť mieru separácie komunálneho odpadu, čím sa v prospech obce a v konečnom dôsledku aj pre samotných poplatníkov znížia náklady súvisiace s nakladaním a znehodnocovaním nevytriedeného odpadu. Zároveň sa navrhuje doplniť úpravu vekovej hranice poplatníkov, ktorým môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úľavu.

K bodu 6

Návrh reaguje na absenciu jednoznačného výkladu § 81 ods. 18 zákona o odpadoch, ktorým sa môže zaviesť množstvový zber aj v „časti obce“ alebo pre jednotlivé kategórie pôvodcov odpadu. 

K bodu 7

Prechodné ustanovenie súvisí s jednotlivými úpravami v tomto novelizačnom článku.