LP/2019/35 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Kollár, Dan
Pripomienka k: LP.2019.35 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8.2009 Z.z.
Dátum vytvorenia: 02.02.2019
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Do Zákona o cestnej premávke žiadame zapracovať tieto zmeny: 

Zaradenie bočného odstupu predbiehajúceho auta od cyklistu 1,5 m  
Odôvodnenie: Jazda pri pravom okraji vozovky v súčasnosti nie je bezpečná predovšetkým z dôvodu nedodržiavania bezpečného odstupu motorových vozidiel od cyklistov. Napriek tomu, že polícia odporúča predchádzať cyklistov s minimálne 1,5 m odstupom, podstatná časť vodičov tento odstup nedodržuje. Cyklisti navyše potrebujú aj určitý manévrovací priestor kvôli nekvalitnej vozovke. Nedostatočný odstup automobilov od predchádzaných cyklistov je nielen príčinou nehôd, zranení či dokonca úmrtí cyklistov, ale vyvoláva u nich aj pocit ohrozenia pri jazde. Dôsledkom je, že obyvatelia, využívajúci bicykel, radšej volia jazdu po chodníku s vedomím možnej pokuty. 

Zakotvenie prednosti cyklistov na priechode pre cyklistov podobne ako ju majú v §4.1.f určenú chodci na priechode pre chodcov (teda text: “Vodič je povinný dať prednosť cyklistovi, ktorý vošiel na vozovku a prechádza cez priechod pre cyklistov, pritom ho nesmie ohroziť; to neplatí pre vodiča električky.”)
Odôvodnenie: Súčasná úprava je zmätočná a vystupuje proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a tiež výrazne nabáda na porušovanie predpisov o cestnej premávke. Zároveň ohrozuje a obmedzuje viac ohrozených účastníkov cestnej premávky, prenáša zodpovednosť za bezpečnosť premávky na účastníkov cestnej premávky, ktorí prednosť v jazde musia vykonať ťažšie vykonateľným a bezpečnostne náročnejším úkonom. Aplikačná prax ukazuje praktickú nemožnosť rozlíšiť vodorovné dopravné značenie V2b, V4 (oddelenie cyklopruhu) a V7 (priechod pre cyklistov). Podľa súčasnej legislatívy je prednosť cyklistu na priechode pre cyklistov nejasná (napr. je priestupok pre motorové vozidlá ohroziť cyklistov na priechode pre cyklistov; aplikačná prax je horšia) pri jasnej prednosti cyklistov idúcich po cyklopruhu križovanom autami odbočujúcimi vpravo. Tieto nejasnosti výrazne znižujú bezpečnosť cestnej premávky a najmä zraniteľných účastníkov. Žiadame preto jasné definovanie prednosti pre cyklistov na priechodoch pre cyklistov. Jednotlivé priechody sú aj v súčasnosti výrazne označené (podfarbenie, osvetlenie, …). Samozrejme, výnimočne môže byť križovanie cyklochodníka a ciest robené formou bežného križovania so značkou “daj prednosť v jazde” prípadne “stop”.

Vymazanie nasledujúcej vety z § 55.8 : “Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy.”
Odôvodnenie: Súčasná úprava je zmätočná a vystupuje proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a tiež výrazne nabáda na porušovanie predpisov o cestnej premávke. Zároveň ohrozuje a obmedzuje viac ohrozených účastníkov cestnej premávky, prenáša zodpovednosť za bezpečnosť premávky na účastníkov cestnej premávky, ktorí prednosť v jazde musia vykonať ťažšie vykonateľným a bezpečnostne náročnejším úkonom. Aplikačná prax ukazuje praktickú nemožnosť rozlíšiť vodorovné dopravné značenie V2b, V4 (oddelenie cyklopruhu) a V7 (priechod pre cyklistov). Podľa súčasnej legislatívy je prednosť cyklistu na priechode pre cyklistov nejasná (napr. je priestupok pre motorové vozidlá ohroziť cyklistov na priechode pre cyklistov; aplikačná prax je horšia) pri jasnej prednosti cyklistov idúcich po cyklopruhu križovanom autami odbočujúcimi vpravo. Tieto nejasnosti výrazne znižujú bezpečnosť cestnej premávky a najmä zraniteľných účastníkov. Žiadame preto jasné definovanie prednosti pre cyklistov na priechodoch pre cyklistov. Jednotlivé priechody sú aj v súčasnosti výrazne označené (podfarbenie, osvetlenie,…). Samozrejme, výnimočne môže byť križovanie cyklochodníka a ciest robené formou bežného križovania so značkou “daj prednosť v jazde” prípadne “stop”.

Vymazanie “cestičky pre cyklistov” z § 21 Vchádzanie na cestu: Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obytnej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste. 
Odôvodnenie:
Formulácia odporuje § 2 “Vymedzenie základných pojmov: (1) Cestnou premávkou na účely tohto zákona sa rozumie užívanie diaľnic, ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií (ďalej len „cesta“) vodičmi vozidiel a chodcami. “ Cyklistická cestička je podľa Cestného zákona miestna komunikácia IV. triedy, preto § 21 odporuje § 2 Zákona o cestnej premávke

Zrušenie povinnosti nosenia prilby pre osoby staršie ako 15 rokov aj mimo obce. §55 ods. (9) sa ruší.
Odôvodnenie:
V EÚ sa podobná úprava pre dospelé osoby nepoužíva, s výnimkou Slovenska má podobný zákon len jedna krajina. Povinné nosenie prilby je podľa zahraničných prieskumov výraznou prekážkou v rozvoji cyklistickej dopravy. Jediný jednoznačný efekt povinných prilieb je v znížení počtu cyklistov (desiatky štúdií, napr. metaštúdia Hynd, Cuerden, Reid and Adams, 2009). Zároveň hlavným faktorom bezpečnosti cyklistov je ich počet: zvýšením počtu cyklistov dochádza k zníženiu relatívneho aj absolútneho počtu nehôd s ich účasťou. Preto žiadame zrušiť povinnosť nosiť prilby. Navyše je takýto zákon neaplikovateľný, keďže množstvo cykloturistov prichádza z krajín, kde prilby povinné nie sú, a teda ich ani nemôže mať so sebou (nevlastní ich). Takíto cykloturisti zlepšujú ekonomiku a zamestnanosť Slovenska, ale môžu byť pokutovaní práve kvôli neexistujúcej harmonizácii cestných zákonov členských krajín EÚ. Členské krajiny EÚ s najmenšou nehodovosťou cyklistov nemajú prilby povinné (napr. Holandsko, Dánsko).

Zrušenie explicitnej povinnosti jazdiť po cyklocestičke, ak v danom smere existuje.
Odôvodnenie:
Rozdiel rýchlosti v jazde cyklistov na cyklistickom chodníku v rovnakom smere je oveľa výraznejší, ako pri automobilovej a pešej doprave (ráta sa v desiatkach až stovkách percent) a zároveň nevhodne a nekvalitne prevedená cyklistická infraštruktúra neumožňuje plynulé a bezpečné použitie cyklistickej cestičky aj cyklistom, pohybujúcim sa plynule a bezpečne vo vozovke. Príklad: nemožnosť využiť spojenú cestičku pre chodcov a cyklistov na Ružinovskej, ak cyklista prichádza vo vozovke Ružinovskej ulice, pretože spojená  cestička je oddelená vysokým obrubníkom, zle navrhnutým prechodom, parkujúcimi autami a zároveň je povrch cyklocestičky výrazne nerovný. 

Povolenie pravého odbočenia pre cyklistov pri križovatkách so svetelným riadením pri červenom signále.
Odôvodnenie:
Cyklista pri pravom odbočení pri dodržaní prednosti v jazde pre autá a chodcov, prechádzajúcich na zelený signál, nepredstavuje bezpečnostné riziko, priestorovým pohybom sa vyskytuje na krajnici, alebo na pravom okraji vozovky, kde neobmedzuje autá a chodcov, prechádzajúcich na zelený signál. Pri pohybe po samostatnej cestičke pre cyklistov je kolízny bod s automobilmi vylúčený úplne, zaradenie do prúdu cyklistov, prechádzajúcich na zelený signál, je zabezpečené dodržaním prednosti v jazde.

Zákaz parkovania na chodníkoch
Odôvodnenie:
Parkovanie na chodníkoch predstavuje jedno z najväčších bezpečnostných rizík cestnej premávky, výrazne znevýhodňuje viac ohrozených účastníkov cestnej premávky, ohrozuje alebo priamo znemožňuje plynulý a bezpečný pohyb chodcov po chodníku, obmedzuje rozhľadové podmienky pri prechodoch a v križovatkách, obmedzuje bezpečné a plynulé využívanie verejného priestoru pre viac ohrozených účastníkov cestnej premávky. Zároveň predstavuje enormnú ekonomickú záťaž pre samosprávy priamym výrazným poškodzovaním chodníkov navrhnutých na peší pohyb, zvýšenou automobilovou premávkou v centrách miest a tým zvýšenými nárokmi na údržbu a rozvoj cestnej siete, výrazne sťaženou zimnou údržbou chodníkov a podobne.

Parkovanie mimo boxu je priestupok
v § 25 prvá veta ods. 1) znie: “(1) Vodič nesmie ani časťou vozidla zastaviť alebo stáť”.
Odôvodnenie:
Aplikačná prax ukazuje, že parkovanie pretŕčaním mimo parkovacieho boxu nie je postihované, príslušníci Policajného zboru SR alebo mestskej polície často chápu trčanie desiatok centimetrov vozidla mimo parkovacieho boxu (napr. na chodník, z ktorého zostane torzo) za parkovanie v súlade so zákonom. Zároveň spojka “a” medzi slovami “zastaviť” a “stáť” sťažuje vymáhanie zastavenia vozidiel. Preto žiadame spresniť definíciu odseku 1).

Zlepšenie podmienok hromadnej dopravy
do § 6a doplniť nový bod k), ktorý znie: “k) prednosť autobusu alebo trolejbusu podľa § 12 ods. (3) a § 23 ods. (5), prednosť električke podľa § 19 ods. (5), a povinnosti podľa § 13”,
do § 139a doplniť nový odsek 12), ktorý znie: “Držiteľovi vozidla, ktorý porušil § 6a písm k), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.”
Odôvodnenie:
Hromadná doprava má formálne podľa legislatívy prednosť pred individuálnou automobilovou dopravou. Prax však zaostáva za legislatívou. Preto žiadame doplniť objektívnu zodpovednosť za ignorovanie predpisov o prednosti hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky).

Legalizovácia pohybu cyklistov po chodníkoch s prihliadnutím na okolitú cyklistickú infraštruktúru, bezpečnosť cestnej premávky a možné ohrozenie iných účastníkov premávky.
Odôvodnenie:
Súčasný stav, keď kombinácia nedostatočnej cyklistickej infraštruktúry, objektívne nebezpečenstvo pri pohybe na bicykli v cestnej premávke v priestore vozovky a nelegálnosť pohybu po chodníkoch na bicykli vytvára výrazný tlak na nedoržiavanie zákonov Slovenskej republiky zo strany občanov, ktorí zvažujú medzi ohrozením svojho života a dodržiavaním Zákona o cestnej premávke. Pri súčasnom nastavením zákona a jeho masívnom nedodržiavaní (viď prieskumy o pohybe cyklistov na chodníku) je vychovávaná ďalšia generácia so znalosťou, že drobné porušenie akéhokoľvek zákona je nielen dovolené, ale aj nutné. Tento stav je dlhodobo spoločensky neúnosný a rezultuje v spoločnosť, kde porušenie zákona je spoločenskou normou.

Zníženie zbytočných požiadaviek voči cyklistom
z § 55 ods. 2) sa vypúšťa posledná veta.
Odôvodnenie:
Bicykel musí byť vybavený reflexnými prvkami a osvetlením. Je teda zbytočné a nezmyselné vyžadovať, aby cyklista mal na sebe reflexný bezpečnostný odev alebo prvky (keďže bicykel je osvetlený). 

Zaradenie nového pro-cyklistického dopravného značenia do zákona a do vyhlášky 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, a to prinajmenšom: 
ochranný (viacúčelový) pruh pre cyklistov (obr. 1a, 1b a 1c);
určenie farieb pre nebezpečné miesta - zelené podfarbenie a biele čiary (obr. 2);
spoločný priechod pre chodcov a cyklistov (obr. 3);
cyklistická ulica (obr. 4);
tzv. žraločie zuby (obr. 5) naznačujúce kto dáva prednosť v jazde
Zúžené vodorovné dopravné značenie pre využitie na cyklistických komunikáciách
zaradenie krátkej prerušovanej čiary do vyhlášky
úprava textu k značke C8: vyškrtnúť možnosť použitia spolu s C24 na označenie cyklopruhu
možnosť použiť značku C24 v zmenšenej podobe na vyznačenie vyhradeného pruhu pre cyklistov (na komunikáciách s Vmax < 50 km/h)
    (Obrazová príloha je dostupná na https://v.gd/LYJRu3.)

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že ministerstvo nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Dan Kollár, Kohútova 6, 821 08, Bratislava, dan @ cyklokoalicia.sk
Stanislav Skýva, Vihorlatská 13, 83104, Bratislava, stanislav.skyva @ gmail.com
Daniel Duriš, Karadžičova 6, 821 08, Bratislava, dusoft @ gmail.com
Michal Malý, Karpatské nám. 10/A, 831 06, Bratislava, michal @ cyklokoalicia.sk
Petra Nečasová, Hodálova 1, 841 04, Bratislava, petra @ cyklokoalicia.sk
Jozef Schwarz, Furdekova 12, 851 03, Bratislava, jozo @ cyklokoalicia.sk