LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vlastný materiál.
V kapitole 1 na strane  5 za slová „domácnosti na dedinách“ žiadam vložiť čiarku a za čiarkou slová „domácnosti dislokované v priestoroch koncentrovanej a generačnej chudoby (napr. marginalizované rómske komunity)“.
Odôvodnenie: V oblasti energetickej chudoby významný podiel predstavujú marginalizované rómske komunity (ich domácnosti), žijúce v nepriaznivej sociálnej situácii v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby - § 2 ods. 2 písm. h), ods. 8 a 9 zákona č. 448/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.