LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
vlastný materiál, strany 26 a 27.
Vzhľadom na zapracovanie pripomienok z predchádzajúcich rokov do materiálu vychádzajúcich z úvodnej citácie 53 a čl. 3 ods. 3  smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES, ako aj na čl. 50  úvodnej citácie a čl. 3 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES, podporujem materiál ako celok, súčasne odporúčam v súlade s navrhovanou úlohou C.9. návrhu uznesenia a § 33 ods. 1,2 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov preskúmať možnosť medzi opatrenia na riešenie energetickej chudoby zapracovania podpory pri budovaní nových odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti v rámci revitalizácie urbanistických sídiel marginalizovaných rómskych komunít žijúcich v koncentrovanej a generačnej chudobe[§ 2 písm. j) z. č. 250/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,  § 2 ods. 8 a 9 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov], pretože nie je v ekonomických silách týchto obyvateľov takéto miesta zriadiť výhradne na vlastné náklady, pričom regulačný okruh zákonov č. 150/2013 Z. z. a č. 443/2010 Z. z. túto oblasť nerieši komplexne. T. z. navrhovaný kreditový systém neorientovať len na rekonštrukciu existujúcich odberných miest, ale aj na budovanie nových odberných miest domácnosti a prípojok. Pripomienka vychádza z aplikačnej praxe Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.