LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZDE (Združenie dodávateľov energií)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
4. Zásadná pripomienka k: časti „5.2.1 Ministerstvo hospodárstva SR – Systémové riešenia“ (str. 26 – 27)

V procese vytvárania legislatívnych podmienok pre zákaz prerušiť dodávky energií energeticky chudobným obyvateľom navrhujeme, aby MH SR vzalo do úvahy súčasný stav fungovania trhu s plynom (t.j. rozdelenie úloh medzi dodávateľa plynu a prevádzkovateľa distribučnej siete v procese prerušenia dodávky plynu) a aby boli posilnené kompetencie dodávateľa plynu vrátane povinnosti dôkladne posudzovať splnenie podmienok pre zadanie žiadosti o prerušenie dodávok plynu.

Odôvodnenie:
Prevádzkovateľ distribučnej siete („PDS“) vykonáva prerušenie dodávky plynu do odberného miesta vždy na základe žiadosti príslušného dodávateľa plynu (s výnimkou zákonom vymedzených prípadov). Vyhodnotenie dôvodov pre prerušenie dodávky plynu prináleží dodávateľovi plynu, nakoľko primárne dodávateľ (a nie PDS) má na tento účel k dispozícii potrebné informácie o odberateľovi / odbernom mieste. Po prijatí žiadosti o prerušenie dodávky plynu je PDS povinný prerušenie vykonať (viď § 50 Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z.), pričom PDS vecnú dôvodnosť tejto žiadosti neskúma a prerušenie vykoná. Z týchto dôvodov tak máme za to, že v nových legislatívnych podmienkach pre prerušenie dodávky plynu bude potrebné upraviť právomoci a povinnosti a postup predovšetkým dodávateľa plynu v procese prerušenia dodávky s dôrazom na povinnosť dôkladne vyhodnocovať splnenie podmienok pre prerušenie dodávky. S touto povinnosťou dodávateľa plynu by zároveň mala/mohla korešpondovať povinnosť PDS informovať jednotlivé miestne príslušné odbory sociálnych vecí o tom, ktorý konkrétny dodávateľ dodáva plyn do odberných miest energeticky chudobných odberateľov (t.j. aby príslušný dodávateľ dokázal  vo svojom portfóliu správne identifikovať  energeticky chudobného odberateľa na základe informácie od sociálneho odboru).