LP/2019/332 Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZDE (Združenie dodávateľov energií)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.05.2019
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. Zásadná pripomienka k časti 5.1.1- Zavedenie príspevku pre energeticky chudobné domácnosti (str. 21)

Navrhujeme zjednodušiť uvedený postup tak, aby bola poskytovaná domácnostiam, ktoré sú ohrozené energetickou chudobou poukážka (vo forme papierového, poštového alebo elektronického poukazu), ktorú môžu uplatniť len na úhradu u dodávateľa energie. Ako alternatívu navrhujeme zaviesť bezhotovostné úrady hodnoty poukazu priamo na účet dodávateľa energie (v kombinácii s kreditným systémom úhrada predplateného kreditu priamo voči dodávateľovi, bez občana ako medzičlánku – takýto mechanizmus by dokázal v prípade niektorých sociálnych skupín aktívne zvýšiť adresnosť a efektívnosť tým, že by sa efektívne zamedzovalo napríklad sociálno-ekonomickému problému úžery).

Navrhujeme vypustiť občana ako medzičlánok/nositeľa informácie od miestne príslušného odboru sociálnych vecí k dodávateľovi elektriny (tepla, plynu) a túto funkciu prenechať miestne príslušného odboru sociálnych vecí, ktorý na základe podkladov od občana/odberateľa  bude disponovať všetkými potrebnými informáciami na postúpenie informácie/ potvrdenia priamo dodávateľovi elektriny (plynu, tepla).

Zároveň chceme tiež upozorniť na to, že nedoplatky vznikajú odberateľom väčšinou po vystavení vyúčtovacej faktúry, ktorá im je vystavovaná vždy v rámci ich zúčtovacieho cyklu – každý rok v rovnakom mesiaci. Takže určitej skupine odberateľov vznikajú nedoplatky pred vykurovacím obdobím a ďalšej skupine počas vykurovacieho obdobia. Návrh koncepcie implicitne predpokladá, že daný odberateľ vstúpi do systému bez nedoplatkov. Súčasne, koncepcia nedefinuje nástroje, ktoré by mali daného odberateľa efektívne motivovať k vysporiadaniu si prípadných existujúcich alebo v budúcnosti vzniknutých nedoplatkov. Pripomíname tiež, že vymáhanie pohľadávok predstavuje pre dodávateľov energií významný personálno-administratívny a teda i finančný náklad, ktorý mu nie je kompenzovaný. V kombinácii s kreditným systémom by mala byť dodávka energií podmienená priebežným splácaním existujúcich nedoplatkov. 

Z textácie v bode 5.1.1 nie je rovnako jednoznačné, či sa kreditom rozumie množstvo energií alebo sa kredit poníma vo finančnom vyjadrení. V nadväznosti na toto sa napr. v ďalšej časti v bode 5.2.1 vníma kredit skôr v množstve energií. Navrhujeme preto jednoznačne zadefinovať pojmovú kategóriu „kredit“.

Odôvodnenie:
Schéma uvedená v obrázku 3 časti 5.1.1 je komplikovaná pre všetky zúčastnené strany. Schéma nezohľadňuje možnosť rôznych dodávateľov jednotlivých druhov energií pre jedného odberateľa a vyčísľuje príspevok len jednotne za všetky energie. Schéma tiež nezohľadňuje možnosti zmeny dodávateľa počas roka, v rámci odpočtového cyklu, v ktorom je odberné miesto odberateľa zaradené, alebo dopady prerušenia priznania príspevku. Navrhovaná schéma by si tiež vyžiadala vysoké náklady všetkých dodávateľov energií na zmenu fakturačných systémov, pričom návrh neuvádza akým spôsobom by tieto náklady boli dodávateľom kompenzované.